Blur image

Updates

Following the reports about Martijn N. and the ensuing responses, AMFI has launched an investigation into the culture at AMFI. We are taking responsibility and immediate action to learn and improve. Our trajectory includes but is not limited to:

-Investigating, the HvA hired the independent investigation agency Bezemer & Schubad.
-Listening, to former and current students and employees, in one-on-one conversations with the agency or a counselor, in student panels, in team meetings, with moderators, counselors, team and management.
-Learning, from past stories and mistakes, from current circumstances, from the voices of our (former) students and teachers and from external advisors.
-Preventing, embedding a code of conduct, implementing policies that serve to protect students and teacher and create awareness of everyone’s responsibilities as well as roles, taking action when alerted to potential abusive conduct
-Adapting, implementing sustainable and long-term changes in our culture and curriculum, to become the safe learning environment we aim to be.
-Sharing, as we understand that we are part of the creative and fashion industry, in the future we will share our findings and trajectory with other institutions that strive to adapt to the new standards of fashion.

We are committed to being transparent and pro-active in this process, so please find all updates and statements on this matter on this page. We also welcome any questions, concerns and suggestions by emailing us at amfi.mail@hva.nl, or via the investigation agency at amfi@bezemerschubad.nl.

AMFI is working on culture change

09-11-2021

AMFI werkt aan cultuurverandering
Het Amsterdam Fashion Institute werkt sinds de zomer van 2021 aan de verbetering van de cultuur, interne organisatie en communicatie. Het doel is de sociale veiligheid op AMFI als leer- en werkomgeving te verbeteren. De focus ligt op de zorg voor de studenten en medewerkers. De aanleiding voor dit verandertraject zijn de conclusies en aanbevelingen voor het verbeteren van de sociale veiligheid, uit het onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Na het verschijnen van dit onderzoek, voor de zomer van 2021, heeft de opleiding gewerkt aan een stappenplan voor cultuurverandering.

De opleiding deelt in dit bericht zeven actiepunten van het afgelopen kwartaal:

 1. De opleiding organiseert terugkerende bijeenkomsten met de klassenvertegenwoordigers van elk studiejaar om feedback van de studenten op te halen. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met kwaliteitszorg, de onderwijscommissie en het management van de opleiding.
 2. De klachtenprocedure is in kaart gebracht en beter ingericht, zodat studenten gemakkelijker hun weg vinden om problemen te melden. De Gedragscode van de HVA en de Code of Conduct van AMFI zijn nogmaals benadrukt en gedeeld onder het team, daarnaast voeren we met alle teamleden gesprekken.
 3. Er wordt onderzocht hoe de werkdruk van het personeel kan worden verlaagd en de studeerbaarheid van het programma voor studenten kan worden verhoogd. De programma coördinatoren van de opleiding onderzoeken de haalbaarheid van de opdrachten, het aantal contacturen en het aantal docenten.
 4. De werving voor twee nieuwe leden van het Management Team van de opleiding is na de zomer opgestart. De interim MT-leden maken momenteel een begin met inhoudelijke, pedagogische en managerial verbeteringen.
 5. Het Management Team van de opleiding heeft de samenwerking versterkt met het management en de stafadviseurs voor HR, kwaliteitszorg en communicatie van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam.
 6. Om de structurele organisatie- en cultuurverandering te realiseren wordt het Management Team tevens ondersteund door externe adviseurs en een nieuwe adviesraad op het gebied van strategie, transformatie en leiderschap.
 7. Daarnaast organiseerde AMFI’s Diversiteit & Inclusie Team samen met externe trainers zes studiedagen voor het AMFI team. In de training zijn concrete handvatten en kennis aangereikt over een divers en inclusief curriculum en leeromgeving; nieuwe waarden en pedagogisch leiderschap.

Komend kwartaal
De opleiding zal komend kwartaal de uitkomsten van deze zeven actiepunten implementeren in samenwerking met de intern en extern adviseurs en onder leiding van het, gedeeltelijk interim, opleidings-MT. Volgend semester zal de opleiding een nieuw kwartaalbericht uitbrengen over de stand van zaken op inhoud en proces.

09-11-2021

AMFI is working on culture change
The Amsterdam Fashion Institute has been working on improving the culture, internal organisation, and communication since the summer of 2021. The aim is to improve the social safety at AMFI as a learning and working environment. The focus lies on our concern for students and staff. The reason for this change process are the conclusions and recommendations for improving the social safety, from the study by independent research agency Bezemer & Schubad. Following the publication of this study, before the summer of 2021, the degree programme has been working on a step-by-step plan for a change in culture.

In this post the degree programme shares seven action points from the past quarter:

 1. The degree programme organises recurring meetings with the class representatives from each year to obtain feedback from the students. These meetings are organised in collaboration with quality assurance, the education committee and the degree programme’s management.
 2. The complaints procedure has been examined and better designed, making it easier for students to navigate when reporting problems. The Codes of Conduct for both AUAS and AMFI have once again been highlighted and shared among the team. In addition, we are conducting interviews with all team members.
 3. An investigation is being conducted into how the staff’s workload can be reduced and the programme’s studyability can be increased for students. The programme coordinators are examining the feasibility of the assignments, the number of contact hours and the number of teachers.
 4. The recruitment for two new members of the management team of the programme started after the summer. The interim MT members are currently commencing with substantive, pedagogical and managerial improvements.
 5. The degree programme’s Management Team has strengthened the collaboration with the management and staff advisors for HR, quality assurance and communication of the Faculty of Digital Media and Creative Industries of the Amsterdam University of Applied Sciences.
 6. In order to achieve a structural change in culture and organisation, the Management Team is also supported by external advisors and a new advisory board in matters concerning strategy, transformation and leadership.
 7. In addition, AMFI's Diversity & Inclusion Team, together with external trainers, organised six study days for the AMFI team. The training provided concrete tools and knowledge for a diverse and inclusive curriculum and learning environment, new values, and pedagogical leadership.

Coming quarter
The degree programme will implement the outcomes of these seven action points in collaboration with the internal and external advisors and under the supervision of the, partly interim, degree programme’s MT. Next semester, the degree programme will publish a new quarterly post on the situation regarding content and process.

Outline of the Social Safety Code and action plan for art education

Het kunstonderwijs is ervan doordrongen dat sociale veiligheid in het onderwijs cruciaal is, uit diverse facetten bestaat, structureel aandacht behoeft en daarmee een integraal onderdeel van studeren en werken is.

Het kunstonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij niet alleen de vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staat, maar ook de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij speelt fysieke en mentale nabijheid een grote rol. Dit is zowel een grote kwaliteit van het kunstonderwijs als ook een kwetsbaarheid waar wij ons als sector bewust van zijn. Er zijn relatief veel individuele onderwijsvormen en er is sprake van een intensieve samenwerking tussen student en docent. Dit maakt het des te meer noodzakelijk om aandacht te hebben voor sociale veiligheid.

Het kunstonderwijs heeft zich als sector verenigd om de facetten van sociale veiligheid te benoemen in een Code Sociale Veiligheid. Alle kunstopleidingen verbinden zich eraan om uiterlijk vanaf 1 september 2021 op hun eigen website te publiceren hoe zij invulling geven aan de facetten die in deze Code worden benoemd. Daarnaast wordt er tussen de kunstopleidingen een samenwerkingsverband opgezet dat gericht is op het delen van kennis en ervaringen ten aanzien van de verschillende facetten van sociale veiligheid.

Klik hier voor de contouren van de Code Sociale Veiligheid voor het KUO in het Nederlands.

The art education sector is keenly aware that social safety in education is crucial, consists of a variety of facets, requires structural attention and is therefore an integral part of studying and working.

Art education is a form of education where the focus is not just on development in the discipline, but also on personal development. Physical and mental proximity plays an important role here. This is both a great quality of art education and a vulnerability that we as a sector are aware of. There are relatively many teaching methods, and students and lecturers work together intensively. This makes it all the more necessary to pay attention to social safety.

The art education sector has got together to identify the facets of social safety in a Social Safety Code. All art degree programmes have committed to publishing on their own websites no later than 1 September 2021 how they will implement the facets listed in this Code. In addition, a partnership will be set up between the art programmes to share knowledge and experiences regarding the various facets of social safety.

An English outline of the Social Safety Code for art education is presented via the link below.

English translation of the report now available

The full report by Bezemer & Schubad is now available in English. please click the button below.

AMFI sincerely apologises and puts all its efforts into improving social safety

AMFI biedt oprechte excuses aan en zet volop in op verbeteren van de sociale veiligheid


Deze week is de rapportage van het perceptieonderzoek naar de sociale veiligheid op het Amsterdam Fashion Institute uitgevoerd door Schubad & Bezemer gepubliceerd. Dit naar aanleiding van een publicatie in het NRC/Parool over Martijn N., voormalig directeur van MOAM en oud-student aan AMFI. Het onderzoeksbureau sprak in totaal met 109 personen. Hiervan waren 39 (oud-)studenten en 70 (oud-)medewerkers van AMFI. 41 personen dienden een schriftelijke verklaring of schriftelijk opmerkingen in.


Het rapport is bijzonder kritisch. (Oud-)studenten benoemen als belangrijkste bronnen voor sociale onveiligheid de extreem hoge werkdruk, de bejegening van enkele docenten die erop gericht zou zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten af te breken, intimidatie door enkele docenten en daardoor aangewakkerde concurrentie tussen studenten onderling. Ook zijn klachten van studenten onvoldoende serieus genomen. Dit is pijnlijk en het stemt mij en vele anderen bij AMFI zeer verdrietig. Dit is een onderwijsinstelling onwaardig. Hier bied ik, namens AMFI, mijn oprechte excuses voor aan.


Ook medewerkers benoemden de hoge werkdruk, en ervaren een gebrek aan koers, visie en strategie van het instituut. Daarnaast gaven zij aan een tweedeling te zien in het docententeam: een groep die vóór verandering is en een groep die daar tegen is. Lichtpunt is dat de veranderingen die wij twee jaar geleden in gang hebben gezet worden door zowel door studenten als medewerkers positief beoordeeld.


De decaan van onze faculteit en ik hebben besloten om aansluitend op de ingezette transitie alle aanbevelingen van Schubad & Bezemer over te nemen. Het management team werkt in de zomer aan een plan van aanpak om direct bij het begin van het komende studiejaar te kunnen beginnen met implementatie van de aanbevelingen. Het rapport is te lezen via onderstaande link. Hieronder staat de door het onderzoeksbureau geschreven samenvatting.


Ook medewerkers en studenten hebben in het onderzoek een groot aantal suggesties gedaan voor verbetering van de sociale veiligheid. Daar maken we dankbaar gebruik van. We staan voor een grote verandering en dat kan alleen als iedere medewerker bij AMFI de aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en zich voor 100% inzet om bij te dragen aan het realiseren van de cultuurverandering. Samen werken we de komende jaren aan een toekomst waar iedereen zich veilig en welkom voelt, en waar onze studenten zich kunnen ontwikkelen tot young professionals in het creatieve en inspirerende modevak.


De link naar het rapport kan je hier vinden: https://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2021/06/amfi-neemt-conclusies-en-aanbevelingen-uit-onafhankelijk-onderzoek-over.html

AMFI sincerely apologises and puts all its efforts into improving social safety


This week, the report of the perception survey on social safety at the Amsterdam Fashion Institute conducted by Schubad & Bezemer was published. This was in response to a publication in the NRC/Parool about Martijn N., former director of MOAM and former student at AMFI. The research bureau spoke with a total of 109 people. Of these, 39 were (former) students and 70 were (former) employees of AMFI. 41 persons submitted a written statement or written comments.


The report is highly critical. (Former) students name as main sources for social insecurity the extremely high work pressure, the treatment of some lecturers aimed at destroying the self-image and self-confidence of students, intimidation by some lecturers and the resulting competition between students. Student complaints were also not taken seriously enough. This is painful and it makes me and many others at AMFI very sad. This is unworthy of an educational institution. On behalf of AMFI, I offer my sincere apologies.


Employees also mentioned the high workload, and experienced a lack of direction, vision and strategy of the institute. They also indicated a split in the team of lecturers: a group in favour of change and a group against it. A ray of hope is that the changes we initiated two years ago are assessed positively by both students and staff.


The dean of our faculty and I have decided to follow up on all of Schubad & Bezemer's recommendations. During the summer, the management team will work on a plan of approach to start implementing the recommendations immediately at the beginning of the coming academic year. The report can be read via the link below. Below is the summary written by the research bureau.


Staff and students also made a large number of suggestions in the study for improving social safety. We are grateful for these suggestions. We are facing a major change, and this will only be possible if every employee at AMFI endorses the recommendations from the study and commits 100% to contributing to the realisation of the cultural change. Together, we will work towards a future where everyone feels safe and welcome, and where our students can develop into young professionals in the creative and inspiring field of fashion.


The link to the report can be found here: https://www.amsterdamuas.com/content/news/news/2021/06/amfi-to-implement-findings-and-recommendations-of-independent-investigation.html

AMFI to implement findings and recommendations of independent investigation

AMFI neemt conclusies en aanbevelingen uit onafhankelijk onderzoek over


Mode-instituut intensiveert het werken aan sociale veiligheid


De decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam neemt de conclusies en aanbevelingen voor het verbeteren van de sociale veiligheid bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad over.


Het rapport dat er ligt is zeer kritisch. AMFI is niet voor alle studenten en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving. Studenten zijn op een onacceptabele manier behandeld door docenten die hen moest opleiden en een deel van de studenten geeft aan daar nu nog steeds last van te hebben.


Interviews met (oud-)studenten en medewerkers

Het onderzoeksbureau sprak in een perceptieonderzoek met 109 personen die zichzelf voor het onderzoek hadden aangemeld. 39 (oud-)studenten en 70 medewerkers van AMFI. 41 personen dienden een schriftelijke verklaring of schriftelijk opmerkingen in, waarvan 19 aanvullend op hun interview en 22 uitsluitend schriftelijk.


De geïnterviewde (oud-)studenten benoemen als belangrijkste bronnen voor sociale onveiligheid een extreem hoge werkdruk, de bejegening van enkele docenten die erop gericht zou zijn het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten af te breken, intimidatie door docenten en daardoor aangewakkerde concurrentie tussen studenten onderling. Ook zijn klachten van studenten onvoldoende serieus genomen. De (oud-)studenten spreken vooral over sociale onveiligheid bij de afdeling Design en in onderdelen uit de afdeling Branding. Het merendeel van de negatieve ervaringen ligt in het verleden, maar uit de interviews komt naar voren dat ze ook in het heden nog voorkomen. Studenten doen in het rapport een aantal concrete aanbevelingen tot verbeteren.


Medewerkers ervaren ook een te hoge werkdruk. Ze geven daarnaast aan te lijden onder een gebrek aan koers, visie en strategie van AMFI. Verder geven zij aan een tweedeling te zien in het docententeam. Medewerkers doen in het rapport een aantal concrete suggesties tot verbetering en geven aan zich hiervoor te willen inzetten.


Cultuurverandering

De onderzoekers stellen vast dat de afgelopen twee jaar, onder leiding van de nieuwe directeur, veranderingen zijn ingezet die door een groot deel van de studenten en medewerkers als positief worden ervaren. De afgelopen jaren is het curriculum in het eerste opleidingsjaar aangepast waardoor er lagere werkdruk voor studenten is, meer persoonlijke begeleiding en meer focus op de rol van studenten in de modewereld van de toekomst is gekomen. Aan de veranderingen in het tweede jaar wordt op dit moment gewerkt. Mogelijk zijn de groeiende positieve cijfers van de studenttevredenheid (NSE 2021), met name in het onderdeel ‘begeleiding & contact’ een eerste indicatie dat met de veranderingen de juiste weg is ingeslagen. Het onderzoek van Bezemer & Schubad laat zien dat de cultuurverandering met grote urgentie moet worden doorgezet. De komende weken beraadt de directeur van AMFI zich, samen met de decaan van de faculteit, op de stappen die nodig zijn om de nodige veranderingen door te voeren. Zo nodig wordt advies en versterking van buiten AMFI gevraagd.


Reactie Frank Kresin, decaan FDMCI en opdrachtgever voor het onderzoek

“Het rapport bevestigt dat de sociale veiligheid onvoldoende geborgd is binnen AMFI. Studenten zijn op een onacceptabele manier behandeld door docenten die hen moest opleiden en begeleiden. Dat raakt me diep en mag nooit meer gebeuren; ik bied hen namens de Hogeschool van Amsterdam mijn oprechte excuses aan. Het is helaas gebleken dat medewerkers te weinig houvast hebben en dat de mechanismes om klachten tijdig te signaleren niet adequaat hebben gewerkt. Daardoor hebben de signalen die in het rapport van Bezemer & Schubad naar voren komen mij niet bereikt. Dat betreur ik zeer en dat moet echt anders. Het rapport geeft ons stevige leidraden om alles te doen wat in ons vermogen ligt om de sociale veiligheid voor iedereen binnen AMFI te verbeteren en te borgen. We nemen de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over. In de komende weken bepalen we welke acties en maatregelen daar, aanvullend op de ingezette veranderingen, voor nodig zijn. We trekken samen op met andere kunst- en modeopleidingen in Nederland die een contourennota voor sociale veiligheid hebben opgesteld. Zo neemt de sector zelf regie in het blijvend werken aan sociale veiligheid. De inzichten uit dit rapport zullen we ook met hen delen.”


Reactie Dirk Reynders, directeur AMFI

“Het rapport bevestigt de schrijnende verhalen die de afgelopen maanden via (oud)-studenten bij ons terecht zijn gekomen. Daarvoor bied ik mijn excuses aan en het maakt mij verdrietig maar tegelijk strijdbaar om met urgentie veranderingen door te voeren. Onder mijn verantwoordelijkheid zal het nooit meer voorkomen dat studenten niet zichzelf kunnen zijn en worden afgebrand. Ook medewerkers hebben AMFI niet ervaren als een veilige werkomgeving. Alle aanbevelingen die we daarover ontvangen volgen we structureel op. Ook is er vanuit het managementteam te weinig koers, visie en strategie geboden. Dat trek ik me zeer aan en vraagt om meer en ander leiderschap van mij en het MT. Zowel medewerkers als studenten hebben in het onderzoek een groot aantal suggesties gedaan, en daar maken we dankbaar gebruik van. We staan voor een grote verandering en dat kan alleen als iedere medewerker bij AMFI de aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en zich voor 100% inzet om bij te dragen aan het realiseren van de cultuurverandering. De eerste stappen om de werkdruk van studenten te verlagen zijn gezet. We beginnen direct met het doorvoeren van de aanbevelingen uit het rapport.”


Leed

Elke student met een negatieve ervaring binnen AMFI is er één teveel, of dat nu in het verleden is gebeurd of recent. Studenten die leed hebben ervaren kunnen bij de Hogeschool van Amsterdam terecht via AMFI2021@hva.nl.


Achtergrond

In het voorjaar van 2021 kwam AMFI in het nieuws rondom Martijn N., de voormalig directeur van MOAM die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder een reactie van AMFI op de publicatie over Martijn N. verhalen van (oud-) studenten die vertelden hoe zij zich tijdens hun tijd binnen AMFI niet veilig hebben gevoeld. De decaan van de faculteit waaronder AMFI valt, gaf naar aanleiding van de reacties op dit bericht opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar de sociale veiligheid van AMFI en de mechanismen om die te waarborgen.(Oud-)studenten en medewerkers werden opgeroepen om hun verhaal te doen bij het onafhankelijk onderzoeksbureau Bezemer & Schubad.


AMFI

Het totaal aantal studenten dat bij AMFI studeert is rond de 1.400 studenten. Jaarlijks worden ongeveer 430 studenten toegelaten. 14% van de studenten valt het eerste jaar af. Dit is lager dan het gemiddelde aan de HvA. Het studierendement, het percentage studenten dat de hoofdfase binnen 4 jaar afrondt is bij AMFI 70%. Iedere hogeschool doet mee aan het landelijke studententevredenheidsonderzoek, de NSE. AMFI scoort op een schaal van 1-5 een 3,9. Dat is iets hoger dan het landelijke gemiddelde (3,8). De categorie ‘betrokkenheid en contact’ springt daar in positieve zin extra uit.

AMFI to implement findings and recommendations of independent investigation


Fashion institute intensifies efforts to improve social safety


The dean of the Faculty of Digital Media and Creative Industry (FDMCI) of the Amsterdam University of Applied Sciences will implement the findings and recommendations for improving social safety at the Amsterdam Fashion Institute (AMFI) presented by the independent investigation agency Bezemer & Schubad (B&S).


The final report is highly critical: AMFI is not a safe learning and working environment for all students and staff. Students have been treated in unacceptable ways by some of the teachers who were supposed to educate them, and some students report that this still affects them to this day.


Interviews with (former) students and staff

As part of its perception study, the investigation agency spoke with 109 people who had signed up for the study, consisting of 39 (former) students and 70 employees of AMFI. 41 people submitted written statements or remarks, with 19 people supplementing their interview and 22 solely providing their input in writing.


According to the (former) students interviewed, the main sources of social unsafety include the extremely high workload, the treatment by some teachers with the intention of destroying the students' self-esteem and self-confidence, intimidation by teachers and the resulting competition between students. It was also expressed that student complaints were not taken seriously enough. The (former) students especially pointed out the social unsafety in the Design Department and parts of the Branding Department. Most of the negative experiences date from the past, but the interviews show that they still occur today. In the report, students propose several concrete recommendations for improvement.


Employees of AMFI also experience an excessively high workload. In addition, they report struggling with a lack of direction, vision and strategy of AMFI. They also mention a split in the team of lecturers. In the report, employees propose several concrete suggestions for improvement and indicate their willingness to work towards this.


Culture Change

The investigation team notes that in the past two years, under the leadership of the new director, changes have been initiated that are perceived as positive by many students and staff. In recent years, the first-year curriculum has been changed, resulting in a lower workload for students, more personal supervision and increased focus on the students’ role in the fashion world of the future. Adjustments to the second year are currently in the works. The growing positive figures of the student satisfaction survey (NSE 2021), especially on the component 'supervision & contact', are perhaps a first indication that the changes are heading in the right direction. The investigation by Bezemer & Schubad shows that a culture change is urgently needed. In the coming weeks, the director of AMFI will work with the dean of the faculty to identify the steps needed to implement the necessary changes. AMFI will seek outside counsel and support should this become necessary.


Response from Frank Kresin, Dean of FDMCI and initiator of the investigation

‘The report confirms that social safety is insufficiently safeguarded at AMFI. Students have been treated unacceptably by teachers who were there to educate and supervise them. This affects me deeply and can never happen again; I offer them my sincere apologies on behalf of the Amsterdam University of Applied Sciences. Unfortunately, it has become apparent that employees have too little guidance and that the methods for handling complaints in a timely manner have not worked sufficiently. As a result, the signs highlighted in the Bezemer & Schubad report failed to reach me. That is something I deeply regret, and it has to change. The report gives us solid guidelines to do everything in our power to improve and safeguard social safety for everyone at AMFI. We are implementing the report's findings and recommendations. In the coming weeks, we will determine what steps and measures, in addition to the changes already initiated, are necessary to achieve this. We are working together with other art and fashion institutes in the Netherlands that have drawn up an outline policy document on social safety. In this way, the sector itself is taking the lead in working on social safety. We will also share the insights from this report with them.’


Response from Dirk Reynders, Director of AMFI

‘The report confirms the distressing accounts that have reached us through (former) students in recent months. I apologize for this, and it saddens me greatly yet simultaneously makes me determined to implement changes with great urgency. For as long as it is my responsibility, it will never happen again that students cannot be themselves and are degraded. Employees have also not found AMFI to be a safe working environment. We structurally follow up on all recommendations we receive in that regard. The management team also offered too little direction, vision and strategy. I am very concerned about this and ask for more and different leadership from both myself and the MT. Both staff and students contributed a large number of suggestions to the investigation, which we are grateful to use. We are facing a major change, and it can only take place if every employee at AMFI backs the recommendations from the investigation and is 100% committed to making the culture change happen. We have taken the first steps to reduce the student workload. We will immediately start implementing the recommendations from the report.’


Distress

Any student with a negative experience at AMFI is one too many, whether it happened in the past or recently. Students who have had distressing experiences can contact the Amsterdam University of Applied Sciences via AMFI2021@hva.nl.


Backstory

In the spring of 2021, AMFI made the news in connection with Martijn N., the former director of MOAM who was accused of sexual misconduct. In the comment section of AMFI's response to the publication about Martijn N., students and former students alike recounted how they had not felt safe during their time at AMFI. In light of the responses to this post, the dean of the faculty that includes AMFI called for an independent investigation into social safety at AMFI and the methods to safeguard it. As part of the investigation, (former) students and staff were asked to share their experiences with the independent agency Bezemer & Schubad.


AMFI

There are a total of about 1,400 students studying at AMFI. Approximately 430 students are admitted each year. The dropout rate in the first year is 14%. This is lower than the average at the Amsterdam University of Applied Sciences (HvA). The academic success rate, the percentage of students completing the main phase within 4 years, is 70% at AMFI. Every university of applied sciences participates in the national student satisfaction survey, the NSE. AMFI scores a 3.9 on a scale of 1-5. This is slightly higher than the national average (3.8). The category 'involvement and contact' stands out particularly well.

Q&A

Vraag en antwoord
09-06-2021

De afgelopen twee maanden is AMFI veel in het nieuws geweest. Onderwerp is de sociale veiligheid van AMFI. Er zijn de laatste tijd verhalen naar buiten gekomen, waaruit blijkt dat een groot aantal studenten zich in het verleden sociaal en psychische bij ons niet veilig hebben gevoeld. Dit vooral door de werkdruk en de manier waarop studenten werden beoordeeld. Deze verhalen raken ons diep en leggen we niet naast ons neer. AMFI is twee jaar geleden al begonnen met het aanpassen van het leerplan om de werkdruk te verminderen, en we zijn nu volop bezig om de sociale veiligheid op alle aspecten te verbeteren. Dit doen we samen met studenten en er is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen en ons hierin te adviseren.

In dit document staan een groot aantal vragen die hierover aan ons zijn gesteld door studenten, ouders, en journalisten. Deze delen wij, omdat we gedurende dit proces transparant en open communiceren.

Questions and answers
09-06-2021

Over the past two months AMFI made headlines on several occasions. The topic was social safety at AMFI. Many stories have come out recently that show that a large number of students did not feel safe at AMFI in the past, both socially and mentally. The main causes for this were the work pressure and the way in which students were assessed. These stories have had a profound impact on us, and we will not ignore them. Two years ago, AMFI already began changing the curriculum in order to decrease the workload and pressure, and we are now working hard on improving social safety in all aspects. We are doing this together with the students, and at the same time an external agency has been hired to investigate and advise us on this issue.

In this document you will find a substantial number of questions that we have received from students, parents and journalists. We are sharing them here, as we strive for transparent and open communication throughout this process.

the organs of AMFI

Community building: Safety, equity, belonging and well-being

The organs of AMFI serve to creating a transformative culture within the learn- and work environment. Adopting a learner’s mindset, the organs independently and collectively look at a community of practice, in which shared perspectives, learning from one another and psychological safety are fostered. The organs’ collective objective is to contribute to a cultural and behavioural shift at AMFI in which vulnerability and courage act as drivers. Based on ‘Education for Tomorrow’, AMFI’s vision on long-term is to give agency to students in an equity-based learning environment, in which safety, belonging and well-being are the pillars of the curriculum and act to improve the quality of education.

Investigation in arts- and fashion education

Onderzoek in kunst- en modeonderwijs
03-06-2021

Vandaag is bekend gemaakt dat de Onderwijsinspectie het onderwerp sociale veiligheid in het kunst- en modeonderwijs nader onderzoekt. Aanleiding hiervoor zijn de gebeurtenissen op en rond onder andere AMFI, HKU en KABK en andere onderwijsinstellingen, zo meldt de Onderwijsinspectie. AMFI werkt hier vanzelfsprekend aan mee. Het zal ons helpen het onderwijs en de leer- en werkomgeving beter te maken. Ondertussen wachten we op de resultaten van het onderzoek dat door Bezemer & Schubad wordt uitgevoerd. Dit zal naar verwachting eind juni beschikbaar komen. Daarnaast heeft AMFI al een groot aantal acties ingezet. Daarover meer op deze pagina. Vragen en opmerkingen hierover zijn welkom via amfi.mail@hva.nl.

Investigation in arts- and fashion education
03-06-2021


Today it was announced that the Inspectorate of Education will further investigate the topic of social safety in arts- and fashion education. The Inspectorate of Education reports that this is in response to the events at and around AMFI, HKU, KABK and other educational institutions. It is needless to say that AMFI will cooperate fully with the investigation. It will help us to further improve our education and the learning- and working environment. In the meantime, we are awaiting the results of the investigation that is conducted by Bezemer & Schubad. This is expected to be available at the end of June. In addition, AMFI has taken a great number of actions. You can find more about these on this page. We welcome any questions or remarks on this topic via amfi.mail@hva.nl.

Demands Time To Tell AMFI and ASVA

Eisen timetotellamfi en ASVA
06-05-2021

De actiegroep Time To Tell AMFI (een groep van ca. 60 oud-studenten) en de ASVA (studenten belangenbehartiger Amterdam) hebben afgelopen maandag in een webinar voor (oud)studenten een aantal eisen op tafel gelegd. Time To Tell AMFI en ASVA willen dat AMFI maatregelen neemt die nodig zijn voor een cultuuromslag en waarmee recht wordt gedaan aan het leed dat een aantal oud-studenten heeft ervaren. Zij eisen dat AMFI schuld bekent, dat de directeur en een hoofdocent vertrekken, en dat er een eerlijke en transparante klachtenprocedure komt.

AMFI heeft de ASVA uitgenodigd voor een gesprek. Want - net als zij - willen wij dat AMFI voor iedereen een inspirerende en sociale veilige plek is om te leren en te werken. En - net als zij - willen wij alles doen dat hiervoor nodig is. Zo is de directeur, die twee jaar geleden is begonnen bij AMFI, hiermee direct gestart met het verder doorzetten van de aanpassingen van het bestaande curriculum van de eerste twee jaar om de werkdruk voor studenten te verminderen. Daarnaast is de klachtenprocedure vereenvoudigd, de gedragscode aangepast en zijn we gestart met een taskforce Community & Safety en een Student Council om er voor te zorgen dat iedereen kan meepraten over de cultuur en sociale veiligheid van AMFI.

AMFI werkt dus al twee jaar aan een cultuuromslag. We doen dit zorgvuldig en in overleg met medewerkers en onze studenten. Het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd door het externe bureau Bezemer & Schubad zal ons waarschijnlijk meer richting geven in wat die volgende stappen moeten zijn. We kunnen en willen niet vooruit lopen op de bevindingen en de aanbevelingen van dit onderzoek, en gaan daarom inhoudelijk niet in op de eisen van Time To Tell AMFI/ ASVA.

Demands Time To Tell AMFI and ASVA
06-05-2021

The action group Time To Tell AMFI (a group of approximately 60 former students, according to het Parool) and the ASVA (Amsterdam student association) hosted a webinar for (former) students last Monday, in which they laid down a number of demands. Time To Tell AMFI and ASVA want AMFI to take measures necessary for a culture change and that do justice to the suffering experienced by a number of former students. They demand AMFI admits guilt, that the director and a senior lecturer resign, and that a fair and transparent complaints procedure is implemented.

AMFI has invited the ASVA for a meeting. Because – just like them – we want AMFI to be an inspiring and socially safe place to study and to work. And – just like them – we want to do everything necessary to achieve that. The current director, when appointed by AMFI two years ago, immediately began with the continuation of the adjustments to the existing curriculum for the initial two years, with the aim of relieving the work pressure for students. In addition, the complaints procedure has been simplified, the code of conduct has been amended and we have set up a taskforce Community & Safety and a Student Council to make sure that everyone’s voice can be heard when it comes to the culture and social safety at AMFI.

And so AMFI has been working on a change in culture for two years already. We are doing this with the utmost care and in consultation with our employees and our students. The investigation currently being carried out by the external agency Bezemer & Schubad will most likely give us a clearer direction as to what the next steps should be. We neither can nor want to anticipate the findings and recommendations of this investigation, and will therefore not concede to the demands of Time To Tell AMFI / ASVA.

Translation of article Het Parool 22nd of April 2021

Vertaling van Het Parool artikel 22 april 2021

29–04-2021


Op dit moment is er veel onrust over sociale veiligheid van kunst- en mode-onderwijs in Nederland. Dit geldt ook voor AMFI. In de afgelopen weken hebben een groot aantal (oud-) studenten hun verhalen hierover met ons gedeeld. Deze verhalen worden ook opgepakt door de journalistieke media.

Omdat kwart van onze studenten, en deel van onze medewerkers, internationaal is, hebben we het artikel hierover en AMFI profiel van Het Parool van 22 april in het Engels laten vertalen. Zodat ook onze internationale studenten en medewerkers toegang hebben tot de artikelen en hoe de pers over dit onderwerp bericht. Het is belangrijk dat ook de niet-Nederlandstalige leden van onze community goed geïnformeerd deel kunnen nemen aan het gesprek.

Klik hier voor het artikel “met kunstonderwijs is iets fundamenteel mis”

Klik hier voor het AMFI profiel

Translation of article Het Parool 22nd of April 2021

29–04-2021


At this moment there is a lot of unrest about the social safety of art- and fashion education in The Netherlands. This also concerns AMFI. In the past few weeks a great number of (former) students have shared their stories on this topic with us. These stories are also reported by the press.

Because a quarter of our students, and part of our employees, is not Dutch-speaking, we translated the article on this topic and the AMFI profile by Het Parool on the 22nd of April to English. So that our international students and employees also have access to these articles and how the press reports on this topic. It is important that the non-Dutch speaking members of our community are also well informed to contribute to the conversation.

Click here for the article “Something is fundamentally wrong with arts education'

Click here for the AMFI profile

Next phase of investigation

Volgende fase onderzoek
16-04-2021

De termijn waarop je je kon aanmelden voor het onderzoek naar sociale veiligheid bij AMFI uitgevoerd door het externe bureau van Bezemer & Schubad is gesloten. Het bureau is begonnen met de gesprekken, waarna een analyse wordt gemaakt en het rapport wordt opgesteld. Het is nu nog niet duidelijk wanneer het onderzoeksrapport gereed is.

Updates over het verschijnen van het rapport en de stappen die AMFI in de tussentijd zet om samen met studenten en docenten te erken aan het werk- en leerklimaat van AMFI worden op deze pagina gedeeld.

(Oud) studenten kunnen voor een vertrouwelijk gesprek nog steeds terecht bij Jacqueline Pulles, extern vertrouwenspersoon voor studenten van de HvA via j.pulles@hva.nl.

Iedereen met vragen en suggesties kan bij ons terecht via mail op amfi.mail@hva.nl

Next phase of investigation
16-04-2021

We have now reached the deadline to sign up for the investigation into social safety at AMFI conducted by the external agency Bezemer & Schubad. The agency has already started holding meetings. This will be followed by an analysis and a report. It is not yet clear when the investigation report will be ready.

Keep an eye on this page for details regarding the publication of the report and the steps AMFI is taking together with students and faculty to improve the working and learning environment at AMFI.

Please note that the external confidential adviser for HvA students, Jacqueline Pulles, is still available to both current and former students. You can reach her at j.pulles@hva.nl.

If you have any questions or suggestions, do not hesitate to get in touch with us at amfi.mail@hva.nl.

Last call to participate in investigation

Herhaalde oproep
08-04-2021

Medewerkers en (oud-)studenten die willen meedoen aan het onderzoek naar de sociale onveiligheid binnen AMFI en de oorzaken van sociale onveiligheid kunnen zich hiervoor nog op geven tot en met woensdag 14 april. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het externe bureau Bezemer & Schubad. Voor deelname aan het onderzoek, stuur je e-mail aan: amfi@bezemerschubad.nl.

(Oud-)studenten die niet aan het onderzoek willen meedoen of daarover twijfelen, maar wel hun verhaal willen delen kunnen terecht bij

Jacqueline Pulles, extern vertrouwenspersoon voor studenten van de HvA, via j.pulles@hva.nl.

Repeated call
08-04-2021

Employees and (former) students that would like to participate in the investigation into the social unsafety within AMFI and the causes of social unsafety, can still subscribe to be part of it until Wednesday the 14th of April. This investigation is executed by the external agency Bezemer & Schubad. To participate in the investigation, please send an e-mail to amfi@bezemerschubad.nl.

(Former) students that do not want to contribute to the investigation or are not certain, but would like to share their story can contact Jacqueline Pulles, external counselor for students at the Hva, via j.pulles@hva.nl.

Start Student Council

Start Student Council
06-04-2021Donderdag 8 april start het Student Council. Tien studenten hebben zich hiervoor opgegeven, waaronder een aantal oud-studenten.

Met het Student Council worden studenten op een structurele manier betrokken bij het beleid van AMFI. Het eerste onderwerp waarover het Council zich buigt heeft te maken met de sociale veiligheid. Het gaat hierbij om vragen als: is AMFI een plek waar iedereen wordt gerespecteerd voor wie je bent? Word je werk op fatsoenlijk manier beoordeeld? Voel je je veilig en ga je met plezier naar school? Het Student Council is gesprekspartner van de Ethics &Culture Taskforce en is gesprekspartner van het onafhankelijk bureau dat nu onderzoek doet naar het werk- en leerklimaat aan AMFI.

Naast dit onderwerp is het Student Council vanzelfsprekend vrij om ook andere onderwerpen te agenderen. Het Student Council zal zelf voor de communicatie zorg dragen.

Start Student Council
06-04-2021The Student Council will start on Thursday the 8th of April. Ten students, including several former students, have signed up for the Council.

With the Student Council, students are involved in the policy of AMFI in a structural way. The first topic the Council discusses is on social safety. It concerns questions such as: is AMFI a place where everybody is respected and valued? Is your work assessed in a fair way? Do you feel safe and do you enjoy going to school? The Student Council is conversational partner of the Ethics & Culture Taskforce and an independent organ that is intent on investigating the work- and learning environment of AMFI.

Naturally, the Student Council is free to put any other subject on the agenda. The Student Council will take care of its own communication.

AMFI Ethics & Culture Taskforce

AMFI Ethics & Culture Task Force
31-03-2021

De nieuwe AMFI Ethics & Culture Taskforce is verantwoordelijk voor een overkoepelend strategisch plan om de leer- en werkomgeving van AMFI te verbeteren, met het oog op een gezonde en bloeiende onderwijscultuur.

De taskforce kaart ongewenst gedrag in onze community aan en werkt preventief. Naar aanleiding van de rapporten over Martijn N., en de feedback van (oud-)studenten over de onveilige leeromgeving in het verleden, is direct de E&C Taskforce in het leven geroepen om onze fouten uit het verleden aan te pakken, te voorkomen, ervan te leren en te verbeteren.

De E&C Taskforce is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een alomvattende strategie om ongewenst gedrag in de cultuur van AMFI te voorkomen en te ontmoedigen, en een veilige en harmonieuze werk- en leeromgeving te bevorderen, waarbij onze studenten en medewerkers beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag*. Elke persoon in onze community heeft het recht om met eerbied en achting te worden behandeld, in een veilige werkomgeving, vrij van intimidatie, misbruik en discriminatie.

De E&C Task Force zet zich ook in ter bevordering van gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit en samenhorigheid, in nauwe samenwerking met het Management Team, de Diversity & Inclusion Task Force, de nieuwe AMFI student council, O&O en de Onderwijs Commissie, om ervoor te zorgen dat alle actiepunten worden doorgevoerd op alle niveaus binnen de AMFI community.

Wij zijn momenteel de taskforce aan het uitbreiden en hebben een HR-vertegenwoordiger in het team opgenomen. Ook zijn wij op zoek naar twee studentenvertegenwoordigers en een externe partij om ons te adviseren.

Onze doelstellingen zijn als volgt:
– Wij bevorderen een veilige en harmonieuze cultuur binnen AMFI.
– Wij stellen actief alles in het werk om misbruik van gezag, seksuele intimidatie en/of discriminatie in de werk- en leeromgeving te voorkomen en te ontmoedigen.
– Wij staan achter een zero-tolerance houding ten opzichte van wangedrag.
– Wij streven ernaar alle studenten en medewerkers te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag; daarbij zorgen wij ervoor dat iedereen zich bewust is van de rol en verantwoordelijkheid die eenieder heeft om een omgeving te waarborgen die vrij is van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
– Wij nemen onmiddellijk maatregelen ter bevordering van een duurzame, veilige en harmonieuze leer- en werkomgeving.
– Wij reageren tijdig, adequaat en met urgentie wanneer wij worden geattendeerd op mogelijk wangedrag.
– Wij werken aan het creëren van een autonome AMFI-cultuur, waarin wordt gehandeld binnen het door de HVA vastgestelde beleid en binnen de gedragscode van AMFI.Leden:
Zinzi De Brouwer (Head of Society & Context)
Liza Schaeffer (HR)
Carlotta Kelber (Student)
Dirk Reynders (Director)
Student
HvA Onderzoek & Onderwijs
Externe adviseurActiepunten (op korte termijn):
– Opzetten van trainingen op het gebied van feedback methoden, cultuur en didactische workshops.
– Aanscherpen en toepassen van vaardigheden op het gebied van interpersoonlijke communicatie.
– Faciliteren van meldingen en corrigerende maatregelen om conflicten zo snel mogelijk aan te pakken en op te lossen, op een eerlijke en respectvolle wijze voor beide partijen.
– Actief ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de informele en formele procedure voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.
– De gedragscode van AMFI toepassen, bijwerken en uitvoeren in samenwerking met de verschillende bestuursorganen van AMFI.
– Vergemakkelijken van wegwijzer vertrouwenspersoon.
– Doorlopend structureel in gesprek zijn met de Student Council.
– Doorlopend structureel in gesprek zijn met de D&I Taskforce.

* Onder ongewenst of grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan intimidatie, seksuele intimidatie, misbruik van gezag en discriminatie.

AMFI Ethics & Culture Taskforce
31-03-2021

The new AMFI Ethics & Culture Taskforce is responsible for an overarching strategic plan to improve the learn and work environment of AMFI whilst fostering a healthy and thriving educational culture. The taskforce addresses and prevents undesirable behaviour in our community. Following the reports on Martijn N., and the feedback of (former) students on the unsafe learning environment of the past, the E&C Taskforce has been implemented on an immediate basis to address, prevent, learn and improve from our past mistakes. A direct responsibility of the E&C Taskforce is to develop a comprehensive strategy to prevent and deter undesirable behaviour in the culture of AMFI and promote safe and harmonious work and learning environments, whilst protecting our students and staff from abusive conduct*. Every person in our community has the right to be treated with dignity and respect, and to work in safe environments free from harassment, abuse and discrimination.

The E&C Taskforce is also committed to fostering greater equity, diversity, inclusivity, and indigeneity and works closely with the Management Team, Diversity & Inclusion Taskforce, the new AMFI student council, O&O, and the Educational Committee – ensuring all actions are implemented in all facets of the AMFI community.

We are currently expanding our Taskforce and have included an HR representative, as well as looking to include two student representatives and an external who can advise us.Our goals are as follows:
– We promote a safe and harmonious culture within AMFI.
– We actively prevent and deter abuse of authority, sexual harassment and/or discrimination in the work and learning environment.
– We are committed to a zero-tolerance approach to abusive conduct.
– We strive to protect all students and staff from abusive conduct; ensuring everyone is aware of their roles and responsibilities in maintaining an environment free of any form of misconduct.
– We take immediate action in promoting a sustainable, secure and harmonious learning and working environment.
– We respond timely, adequately and urgently when alerted to potential misconduct.
– We work on forming an autonomous AMFI culture that acts within the policies established by the HVA as well as AMFI’s code of conduct.Members:
Zinzi De Brouwer (Head of Society & Context)
Liza Schaeffer (HR)
Carlotta Kelber (Student)
Dirk Reynders (Director)
Student
HvA Onderzoek & Onderwijs (research & education)
External advisorActions (short-term):
– Initiating training sessions on feedback methods, culture and didactic workshops.
– Fortifying and effectuating skills in interpersonal communication.
– Facilitating reporting and remedial measures to address and resolve conflict as soon as possible, in a fair, respectful, and non-adversarial manner.
– Actively ensuring everyone is aware of the informal and formal process of reporting misconduct.
– Implementing, updating and actioning the AMFI Code of Conduct in collaboration with the various organs within AMFI.
– Easing the roadmap confidential advisor.
– Effectuating continuous structural dialogues with the Student Council.
– Effectuating continuous structural dialogues with the D&I Taskforce.

* Abusive conduct signifies harassment, sexual harassment, abuse of authority and discrimination.

Confidential advisers are not part of investigation

Wie te contacteren
30-03-2021

Voor meldingen omtrent de situatie Martijn N. en/of de veiligheid m.b.t. de leeromgeving van AMFI, kunnen zowel (oud) studenten als medewerkers die bij willen dragen aan het onderzoek zich melden bij het onafhankelijk onderzoeksbureau Bezemer & Schubad voor een vertrouwelijk gesprek via AMFI@bezemerschubad.nl. Indien men materiaal – welk dan ook – wil aandragen ten behoeve van dit onderzoek, kan dit via dit mailadres.

(Oud) studenten die niet willen deelnemen aan het onderzoek of daarover nog twijfelen, maar wel met een vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen zich voor een vertrouwelijk gesprek melden bij Jacqueline Pulles, extern vertrouwenspersoon voor studenten van de HvA via j.pulles@hva.nl

Medewerkers die niet willen deelnemen aan het onderzoek of daarover nog twijfelen, maar wel met een vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen zich voor een vertrouwelijk gesprek melden bij Sietske Bijman, vertrouwenspersoon voor personeel van de HvA via s.a.bijman@hva.nl

Who to contact
30-03-2021


For reports pertaining to the Martijn N. situation and/or safety in the learning environment of AMFI, both (former) students and employees who wish to contribute to the investigation can contact the independent agency Bezemer & Schubad at AMFI@bezemerschubad.nlfor a confidential meeting. If you would like to contribute content of any kind to this investigation, you can use the same e-mail address.

(Former) students who do not wish to be involved in the investigation or who are still in doubt but would like to speak to a confidential adviser can contact the HvA external confidential adviser for students, Jacqueline Pulles, at j.pulles@hva.nl.

Employees who do not wish to be involved in the investigation or who are still in doubt but would like to speak to a confidential adviser can contact the HvA staff confidential adviser, Sietske Bijman, at s.a.bijman@hva.nl.

AMFI's actions so far

AMFI’s acties tot nu toe

29-03-2021


AMFI heeft na de berichtgeving over Martijn N. en de klachten van (vooral oud-)studenten over de cultuur bij AMFI direct een groot aantal stappen gezet. Dit met als doel om te onderzoeken wat er is gebeurd en wat er moet worden gedaan om iedereen nu en in de toekomst een veilige werk- en leeromgeving te bieden. Hieronder een overzicht van de stand van zaken op hoofdlijnen.

 • Er is vrijwel onmiddellijk een oproep geplaatst aan (oud-)studenten, zittende studenten en medewerkers om hun ervaringen bij en met AMFI te delen. Mensen die hierop hebben gereageerd of nog reageren worden uitgenodigd voor een gesprek met een vertrouwenspersoon of met een vertegenwoordiger van onafhankelijk onderzoeksbureau bureau Bezemer & Schubad
 • Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Bezemer & Schubad is gestart met een onderzoek naar de cultuur op AMFI. Centraal hierin staat hoe studenten en medewerkers de veiligheid van de werk- en leeromgeving beleven en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Bezemer & Schubad is gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat.
 • De Ethics & Culture Taskforce is samengesteld onder leiding van Dirk Reynders en Zinzi de Brouwer. De taskforce zet de cultuur van de organisatie hoog op de agenda van AMFI en ziet toe op uitvoering van aanbevelingen die uit het onderzoek komen. De taskforce werkt hierbij samen met de student council.
 • Op aanvraag van studenten is een student council in het leven geroepen, die op structurele wijze betrokken wordt bij onderwerpen die te maken hebben met cultuur, diversiteit en inclusie. AMFI benadrukt het belang hiervan en omarmt deze student council.
 • De klachtenprocedure is versimpeld. Er is een nieuwe routekaart waarmee medewerkers snel en adequaat klachten van studenten kunnen beantwoorden of studenten kunnen doorverwijzen.
 • De weg naar de vertrouwenspersonen is vergemakkelijkt, waardoor direct contact met hen nu mogelijk is. Ook is er een vertrouwenspersoon vanuit het onderzoeksbureau beschikbaar gesteld.
 • De AMFI gedragscode is aangescherpt en wordt op een goed zichtbare plek in de hal van het AMFI gebouw opgehangen. Deze plakkaat wordt doorlopend opgepoetst, om de voortdurende relevantie en prioriteit te symboliseren.

AMFI's actions so far
29-03-2021


In the wake of the reports about Martijn N. and the complaints from (especially former) students about the culture at AMFI, AMFI immediately took numerous steps. The goal was to investigate what has taken place and what needs to be done to ensure a safe working and learning environment, now and in the future. An outline of the state of affairs can be found below.

 • Almost immediately, we reached out to (former) students and employees to share their experiences at AMFI. People who have responded, or are yet to respond, are invited for a meeting with a confidential adviser or with a representative of the independent agency Bezemer & Schubad.
 • Independent research and consultancy agency Bezemer & Schubad has started an investigation into the culture at AMFI. The focus is on how students and employees experience the safety of the working and learning environment and the ways to improve this. Bezemer & Schubad specialize in dealing with misconduct and ensuring a socially safe work environment.
 • The Ethics & Culture Task Force came into being, led by Dirk Reynders and Zinzi de Brouwer. The task force puts the culture of the organisation on top of AMFI's agenda and oversees the implementation of recommendations resulting from the investigation. The task force will work together with the student council on this.
 • At the request of students, a student council has been initiated to be structurally involved in issues related to culture, diversity and inclusion. AMFI fully appreciates the importance of this and supports this student council.
 • The complaint procedure has been simplified. There is a new roadmap that allows staff to reply to student complaints or refer students in a timely and satisfactory manner.
 • The confidential advisers have been made more accessible, which means that it is now possible to contact them directly. The research agency has also provided a confidential adviser.
 • The AMFI Code of Conduct has been reinforced and is prominently displayed in the hallway of the AMFI building. This placard will be kept buffed and polished, to embody its continued relevance and priority.
Sign Up for the AMFI Student Council

Geef je op voor AMFI student council
26-03-2021

Op aanvraag van studenten is een student council in het leven geroepen, die op structurele wijze betrokken wordt bij onderwerpen die te maken hebben met cultuur, diversiteit en inclusie. AMFI benadrukt het belang hiervan en omarmt deze student council.


Het eerste onderwerp waar de student council zich over buigt is:
Dignity, Respect and Safety

Is AMFI een plek waar je wordt gerespecteerd zoals wie je bent? Wordt je werk op een fatsoenlijke manier beoordeeld? Voel je je veilig en ga je met plezier naar school? De afgelopen weken is gebleken dat veel (oud-)studenten nee zeggen op bovenstaande vragen. AMFI was en is nog voor veel studenten geen veilige omgeving. Dat moet anders en AMFI heeft jullie daarbij nodig. AMFI is een community van studenten, docenten en medewerkers. Eenieder heeft het recht zich veilig, gehoord, en gesteund te voelen binnen die community.

AMFI heeft daarom het initiatief genomen om te onderzoeken waarom veel studenten AMFI geen veilige plek vinden. En wat de mogelijkheden zijn om dit op korte termijn te verbeteren. Er is een onafhankelijk bureau gevraagd om dit te onderzoeken. Daarnaast is er op initiatief van (oud-)studenten een studentcouncil opgericht. De studentcouncil draagt op een structurele manier bij aan het onderzoek en het cultuurverandering proces, daarnaast is het een plek waar like minded studenten elkaar ontmoeten en steun ervaren.


Waarom een studentenpanel?
Doel van het panel is met elkaar een veilige werk- en leer omgeving te creëren op AMFI. Het studentenpanel is gesprekspartner van het onderzoeksbureau en van de Ethics & Culture Taskforce onder leiding van Dirk Reynders en Zinzi de Brouwer. Het programma voor cultuurverandering maken we samen.


Wie zoeken we?
Om op een effectieve manier met elkaar het gesprek te kunnen voeren, kunnen maximaal twaalf studenten zitting nemen in het panel. Tot die twaalf studenten kunnen ook oud-studenten behoren.


Hoeveel tijd vragen we van je?
Ons streven is om voor een langere periode betrokken te zijn bij het cultuurverandering proces op AMFI. Maar je bepaalt natuurlijk zelf hoelang jij hiervan lid blijft. Houd er rekening mee dat we tweewekelijks contact hebben.


Wil je meedoen?
Wil je meedoen, geef je dan op via amfi.mail@hva.nl

Sign Up for the AMFI Student Council
26-03-2021

At the request of students, an AMFI student council has been initiated to be structurally involved in issues related to culture, diversity and inclusion. AMFI fully appreciates the importance of this and supports this student council.


The first topic to be tackled by the student council concerns:
Dignity, Respect and Safety

Do you feel AMFI is a place where you are respected for who you are? Is your work assessed in a proper way? Do you feel safe and enjoy going to school? The past weeks have shown that many (former) students answer the questions above with 'no'. For many students, AMFI was and still is not a safe environment This has to change, and AMFI needs your input. AMFI is a community of students, faculty and staff. Everyone deserves to feel safe, heard and supported within that community.

To this end, AMFI has taken the initiative to investigate why many students do not find AMFI a safe place, and to identify ways to improve this in the short term. An independent agency was asked to conduct this investigation. Additionally, (former) students took the initiative to set up a student council. The student council has been put in place to contribute structurally to the investigation and the culture change process. It is also a place where like-minded students can meet and find support.


Why a student panel?
The goal of the panel is to create a safe working and learning environment at AMFI. The student panel communicates with both the agency and theEthics & Culture Task Force led by Dirk Reynders and Zinzi de Brouwer. We will make the culture change programme together.


Who are we looking for?
For an effective dialogue with each other, we are looking for up to twelve students to serve on the panel. Those twelve students may include former students.


How much of your time is required?
Our aim is to be involved in the culture change process at AMFI for an extended period. It is up to you how long you remain a member, of course. Keep in mind that we will be in touch every two weeks.


Are you ready to sign up?
If you would like to join, please sign up via amfi.mail@hva.nl

Call to participate in investigation

Oproep om deel te nemen aan onderzoek.
24-03-2021

Zoals eerder is aangekondigd is deze week het bureau Bezemer & Schubad begonnen met het onderzoek naar de leer- en werkomgeving van AMFI.

Alle oud-studenten, huidige studenten, oud-medewerkers en huidige medewerkers die aan het onderzoek willen deelnemen en diens ervaringen over de sociale veiligheid willen delen kan hiervoor een e-mail sturen naar AMFI@bezemerschubad.nl. Je ontvang dan een uitnodiging voor een gesprek.

Wil je liever een gesprek met een vertrouwenspersoon, stuur dan een email naar Reina Dooijewaard: r.b.j.dooijewaard@hva.nl of Cora Verkley: c.v.m.verkley@hva.nl.

Alle gesprekken zijn individueel, omdat we iedereen alle ruimte willen geven om diens verhaal te doen en Bezemer & Schubad alle input voor het onderzoek zorgvuldig en integer verwerken.

De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en door het onderzoeksbureau verwerkt in adviezen voor concrete maatregelen om de cultuur van het AMFI te verbeteren.

De doelstelling hiervan is dat AMFI in de directe toekomst een veilige en fijne plek is om te leren en werken, voor iedereen.

Call to participate in investigation.
24-03-2021

As previously announced, this week marks the start of the investigation by the agency Bezemer & Schubad into the learning and working environment at AMFI.

All former and current students and employees who would like to participate in the investigation and share their experiences of social safety can send an e-mail to AMFI@bezemerschubad.nl. You will then be invited to a meeting.

If you would rather speak to a confidential adviser, please reach out to Reina Dooijewaard at r.b.j.dooijewaard@hva.nlor Cora Verkley at c.v.m.verkley@hva.nl.

Please note that all meetings will be held one-on-one; we wish for everyone to have all the room they need to share their story, and we want to ensure that there is ample time for Bezemer & Schubad to process all input with care and integrity.

Anything shared with the agency will be treated confidentially and incorporated into advice for concrete measures to improve the culture of AMFI. The objective is for AMFI to be a safe and pleasant place to learn and work in the immediate future, for everyone.

Launch of investigation

Start onderzoek.
19-03-2021

Naar aanleiding van de berichtgeving over Martijn N. en de reacties die dat heeft opgeroepen is AMFI gestart met een onderzoek naar de cultuur op AMFI. Centraal hierin staat hoe studenten en medewerkers de veiligheid van de werk- en leeromgeving beleven en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bezemer & Schubad. Een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat.

Het onderzoek wordt geflankeerd door de Taskforce Ethics en Culture onder leiding van de directeur Dirk Reynders en Zinzi de Brouwer en Saskia van der Lee (HR-adviseur HvA). Zinzi de Brouwer is binnen AMFI verantwoordelijk voor beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast wordt een studentenpanel gevormd, dat meedenkt over het beleid en de maatregelen die moeten leiden tot het verbeteren van de cultuur van AMFI. Wanneer de bevindingen en aanbevelingen van Bezemer & Schubad beschikbaar zijn, zal dit met medewerkers en het studentenpanel worden besproken.

Launch of investigation.
19-03-2021

Following the reports about Martijn N. and the ensuing responses, AMFI has launched an investigation into the culture at AMFI. The focal point of this investigation is how students and employees experience the safety of their work and study environment and how this can be improved. The investigation is led by Bezemer & Schubad, an external research and consultancy firm that specializes in dealing with workplace misconduct and ensuring a socially safe environment.

The investigation is supported by the Ethics and Culture Taskforce, led by director Dirk Reynders together with Zinzi de Brouwer and Saskia van der Lee (HR adviser at the HvA). Zinzi de Brouwer is responsible for policy on diversity and inclusiveness within AMFI. A student panel will also be formed to help shape the policy and measures to improve the culture of AMFI. The findings and recommendations of Bezemer & Schubad will be discussed with employees and the student panel once they are available.

in response to your reactions

In antwoord op jullie reacties
17-03-2021


De publicatie in NRC en Het Parool over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Martijn N., oud-student en relatie van AMFI, maakt heel veel los. Ook over AMFI.

Uit de reacties op social media en van studenten die ons direct hebben benaderd blijkt dat niet iedereen AMFI de afgelopen jaren als een veilige plek heeft beleefd. Dat raakt ons diep. Daarom hebben wij besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen om onderzoek te laten doen naar hoe wij onze cultuur op dit punt kunnen verbeteren. Daarnaast willen we graag persoonlijk in gesprek met iedereen die hierover iets kwijt wil. We hebben inmiddels een aantal mensen al een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. Wil jij jouw ervaringen met ons delen, mail ons op amfi.mail@hva.nl, dan nodigen wij jou ook uit met ons te praten. Je kunt in je mail ook aangeven dat je liever met een externe vertrouwenspersoon spreekt.

AMFI betreurt het ten zeerste dat wij de signalen van studenten dat zij onze leeromgeving niet als veilig hebben ervaren, onvoldoende hebben opgepakt. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Met onder andere de bovengenoemde stappen nemen we de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de korte termijn met concrete maatregelen te verbeteren.

In response to your reactions
17-03-2021


The article published in the NRC and Het Parool about the sexual misconduct of Martijn N., former student and associate of AMFI, releases a lot of reactions. Those reactions include AMFI.

The reactions on social media and from students who approached us directly revealed that not everyone has experienced AMFI to be a safe environment. This affects us profoundly. That is why we have decided to bring in an independent agency to research how we can improve our culture in this respect. We also want to meet with anyone who would like to share their views on this subject. We have already invited several people for a meeting. If you would like to share your experiences with us, please reach out to us at amfi.mail@hva.nl, and we will invite you to sit down with us for a talk. You can also specify in your e-mail that you would prefer to speak with an external confidential adviser.

AMFI deeply regrets that we did not adequately address the signs from students that they did not perceive our educational environment as safe. We offer our sincerest apologies for this. Along with the aforementioned steps, we fully acknowledge and embrace the responsibility to improve the level of safety in the short term with concrete measures.

AMFI shocked by news about Martijn N.

AMFI geschokt door publicatie over Martijn N.
13-03-2021

*Trigger warning: violence and sexually transgressive behaviour


Het Amsterdam Fashion Institute heeft met afschuw het artikel van NRC en Parool gelezen over de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Martijn N. We hopen op een zorgvuldig en rechtvaardig verloop van het verdere proces voor alle betrokkenen. We verlenen vanzelfsprekend alle medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek.

Martijn N. is een AMFI-alumnus. Hij is in 2012 afgestudeerd. Sindsdien was hij verbonden aan AMFI als gastdocent en gecommitteerde bij eindexamens. We hebben geen indicaties gehad van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wel kwamen signalen binnen over een wijze van verbaal bejegenen van studenten tijdens stages, die niet past bij de kwaliteitseisen die AMFI stelt aan de communicatie met studenten. Vanaf dat moment zijn stages bij MOAM afgeraden. Het is algemeen beleid om geen informatie te delen met media over (oud-)studenten omdat het gaat om privacygevoelige informatie.

We hechten grote waarde aan een veilige leeromgeving voor iedereen. Op het moment dat een student zich niet juist behandeld voelt, is er een studiebegeleider en vertrouwenspersoon beschikbaar. Mochten (oud-) studenten zich herkennen in de beschuldigingen of zelf slachtoffer zijn geworden, dan betreuren we dat enorm en willen we hen daarin steunen. We stellen, ook voor oud-studenten en medewerkers, een vertrouwenspersoon beschikbaar die ook in het weekend bereikbaar is. Voorts gaan we met studenten en medewerkers in gesprek.

AMFI shocked by news about Martijn N.
13-03-2021

*Trigger warning: violence and sexually transgressive behaviour


The Amsterdam Fashion Institute was shocked to read the article by NRC and Het Parool that details accusations of sexually transgressive behaviour by Martijn N. We hope for just legal proceedings, conducted with care and concern for all those involved. It is needless to say that we will fully cooperate with any criminal investigation.

Martijn N. is an AMFI alumnus. He graduated in 2012. Since then, he has been affiliated with AMFI as a guest lecturer and as a final examinations committee member. We have had no reports of sexually transgressive behaviour. However, we did receive indications of verbal conduct with student internships that did not meet AMFI’s quality requirements for communication with students. From that moment on, internships at MOAM were discouraged. It is general policy not to share information about (former)students with media, because it concerns privacy-sensitive information.

We are committed to provide a safe learning environment for everyone. If a student feels at any time that he/she is not being treated properly, they can speak to a student counsellor and confidential adviser. We deeply regret if any of our students or alumni identify with these accusations or if they have been victims and we want to fully support them. Our confidential adviser is available, also in the weekend, for former students and staff members as well. Furthermore, we will discuss this with our students and staff at the soonest occasion.

Send an (anonymous) message

${errors.get('email')}!
* This is a required field !
So you ARE a robot?!

Thank you! We have received your message.